Geschiedenis

Ontstaan
Het is maart 1970. Iedere dinsdagavond om 18.30 uur verzamelt zich een klein groepje mannen bij het hek van de baan in het Orderbos. Toen overigens nog een sintelbaan! Het is een groep lopers die gezamenlijk één of twee keer per week trainen in de bossen rondom Apeldoorn. Ze noemen zich de Verenigde Veluwse Lopers, afgekort V.V.L. De 'club' heeft zich aangesloten bij de N.C.A.B., de Nederlandse Christelijke Atletiek Bond.

Doordat in het begin van de jaren 70 het hardlopen zich tot een ware rage ontwikkelt wordt de groep op dinsdagavond steeds groter. Mede omdat de contributie van VVL  t.o.v. andere verenigingen erg laag is. Er doen steeds meer leden mee aan wedstrijden.

Op 4 april 1974 wordt in de kantine van camping De Jutberg in Laag Soeren uit V.V.L. de naam AV Veluwe geboren. De naam Atletiekvereniging Veluwe wordt gekozen om de mogelijkheid open te houden voor andere onderdelen van de atletiek te kunnen beoefenen. Het bestuur bestaat uit 7 personen en het aantal leden is op dat moment 39. De trainingsavond blijft dinsdagavond en de training kan bestaan uit een duurloop van 10 of 25 kilometer. Van de 39 leden starten er 10 bij de tweede Midwintermarathon in 1975.

April 1981, na een beslissing in de algemene ledenvergadering, sloot AV Veluwe zich rechtstreeks aan bij de Atletiekunie. De reden was dat het merendeel van de leden zich niet meer verbonden voelde met de C in NCAB.

Spurt  
Na de genoemde marathon in 1975 verschijnt het eerste clubblad. Het is nog een mededelingen- en knipselkrant en komt nog niet regelmatig uit. In 1977 krijgt het blad de naam 'Spurt'. Er wordt een redactie gevormd en maandelijks komt een groep bij elkaar om te stencilen en te vergaren.

Nu 28 jaar later met de hedendaagse technische mogelijkheden ziet het blad er professioneel uit en verschijnt meerdere keren per jaar met leuke en interessante artikelen en foto's maar wordt qua actualiteit ingehaald door de elektronische nieuwsbrief. Echter het blijft voor vele lopers nog steeds het unieke rustmoment na een avond trainen. Heerlijk uitgeput een half uurtje bladeren door de Spurt. Nelleke Evers is in het nieuwe decenium de grote kracht achter het clubblad. In 2009 neemt Rinus Groen het stokje over.

Hoogtepunten
Kenmerkend voor AV Veluwe is altijd geweest dat uit de leden steeds weer nieuwe initiatieven voortkomen. Deze worden ook altijd aangemoedigd. Zo zijn er in de loop van de tijd trainingsweekenden voor de hele familie georganiseerd. Reizen met groepen naar wedstrijden in buitenland kwamen en komen nog steeds voor. 

Voorbeelden van aansprekende activiteiten zijn:

 • Maart 1976: Organisatie van de eerste Friese elfsteden estafette. Het Fries dagblad schreef: " Toch een elfstedentocht dit jaar".
 • September 1976: Als eerste Nederlandse vereniging deelname aan de 24 uurs estafette in Murlenbach in Duitsland.
 • Mei 1978: Organisatie van de eerste 24 uurs estafette in Nederland in Epe in samenwerking met AV Cialfo.
 • Mei 1980: Eerste 24 uurs estafette in het Mheenpark in Apeldoorn.
 • Mei 2002: Organisatie van de eerste hardloopvierdaagse in Nederland.

Heden
In 2010 bestondt AV Veluwe 40 jaar. Het aantal leden is tot ruim 500 gegroeid. De trainingen worden nu gegeven door gediplomeerde en ervaren trainers volgens de trainingsmethoden van nu, op verschillende niveaus. Door veel leden worden in binnen- en buitenlandse wedstrijden goede prestaties neergezet. Voor anderen is er de mogelijkheid op de recreatieve manier hun sport te bedrijven. AV Veluwe is een atletiekvereniging die zich vooral toelegt op het hardlopen over langere afstanden.

De accommodaties
Gedurende de trainingtijden zijn er kleedkamers beschikbaar voor AV Veluweleden bij CSV Apeldoorn. Een kleedkamer voor de dames en een kleedkamer voor de heren. Er is daar ook gelegenheid om te douchen. Het spreekt vanzelf dat we de kleedkamers zorgvuldig gebruiken, als waren ze van onszelf. Laat in de kleedkamers geen kostbare zaken achter: de vereniging noch de verhuurder zijn ervoor aansprakelijk te stellen. Dat geldt ook voor kleding e.d. die na afloop achterblijft. Op woensdagavond maakt AV Veluwe voor de trainingen gebruik van de atletiekbaan. Zij huurt deze, evenals de kleedkamers, van de Stichting Kunststof Atletiekaccomodatie Apeldoorn (SKAA).

De trainers
AV Veluwe beschikt over een team ervaren trainers. Het is beleid van de vereniging dat trainers beschikken over een geldige Atletiekunie-licentie, verkregen na een trainersopleiding of op grond van jarenlange ervaring. Deze licentie is geldig te houden door regelmatig bijscholingscursussen te volgen.

Iedere groep wordt begeleid door een trainer, die de inhoud van de training bepaalt en er op toeziet dat richtlijnen van de vereniging, zoals bepalingen van de ARBOwet, worden gehandhaafd. Deelnemers aan de groep dienen zich aan de aanwijzingen van de trainer te houden. Wanneer een deelnemer zich afscheidt van de groep of zonder trainer op pad gaat is dit uitdrukkelijk buiten verantwoordelijkheid van de vereniging. Een uitzondering is wanneer een lid in overleg met de trainer om gezondheidsredenen eerder terug moet keren naar de kleedkamers. Hij of zij wordt dan altijd door een medelid of -leden begeleid.

Mocht jij er voor voelen ook trainer te worden, praat er eens over met een bestuurslid. AV Veluwe heeft een budget om de kosten voor een opleiding van een serieuze kandidaten op zich te nemen.

De Atletiekunie
AV Veluwe is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, het overkoepelend orgaan van atletiekverenigingen en loopgroepen in Nederland. Een gedeelte van je contributie draagt AV Veluwe af aan de Atletiekunie. Wanneer je je contributie betaald hebt, ontvang je een pasje dat tevens dient als lidmaatschapsbewijs van AV Veluwe. Op dit pasje vind je het verenigingsnummer en ledennummer. Dit lidmaatschap geeft je korting op het inschrijfgeld van wedstrijden en prestatie_lopen. Dat kan oplopen tot wel 25%. Bovendien geven gespecialiseerde sportzaken je korting op de aanschaf van schoenen en kleding. Ook krijg je regelmatig het tijdschrift Atletiekmagazine van de Atletiekunie in de brievenbus met nieuws, wetenswaardigheden en tips op atletiekgebied.

De Atletiekunie onderscheidt twee soorten leden: recreatieleden en wedstrijdleden. Wanneer je als wedstrijdatleet wilt deelnemen aan wedstrijden (en in de prijzen wilt vallen) moet je betalen voor een wedstrijdlicentie. Meer over contributies en Atletiekunie-afdrachten (wordt aan gewerkt).

AV Veluwe en de ARBOwet
Evenals alle bedrijven, instellingen en verenigingen is AV Veluwe tegenwoordig verplicht de ARBOwet na te leven. Bij het schrijven van dit stuk is e.e.a. nog in ontwikkeling. Een besluit omtrent de veiligheid is al genomen: bij de dinsdagavondtrainingen in de wintertijd dragen alle leden een reflecterend hesje of reflecterende kleding. Mocht je dat vergeten zijn, dan heeft de dinsdagavondcoordinator een hesje voor je te leen.

Via de Atletiekunie ben je verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen tijdens verenigingsactiviteiten. Voor je gezondheid ben je zelf verantwoordelijk; voel je je niet fit of heb je een blessure, overleg dat met de trainer en bezoek je huisarts of fysiotherapeut.

De communicatie met de leden
Nieuws van AV Veluwe, zoals uitslagen, trainingsschema's e.d. vind je op http://www.avveluwe.nl/

 • Website: dagelijks veel actueel nieuws 
 • Uitslagen: je kunt de opgave van je loopresultaten doorgeven via het eenvoudige webformulier
 • Electronische nieuwsbrief: actuele zaken krijg je thuisgestuurd via de elektronische nieuwsbrief.
 • Clubblad de SPURT: Ons clubblad, de SPURT, dat enkele keren per jaar verschijnt heeft vooral de functie van naslagwerk: leuke achtergrondverhalen, verslagen van vergaderingen, voornemens van het bestuur, ranglijsten, namen en adressen van medeleden enz. Ook jij kunt je verhaal kwijt in de SPURT; het wordt zelfs zeer op prijs gesteld. De redactie zal je stuk alleen op spel- en taalfouten corrigeren. In andere gevallen zal zij eerst contact met je opnemen.

De wedstrijden
AV Veluwe organiseert jaarlijks een aantal wedstrijden en prestatielopen. De wedstrijdcommissie kan dit niet alleen af; er zijn ook vrijwilligers bij nodig, zoals bij de inschrijving en parcoursbegeleiding. Zeg ook eens JA als je gevraagd wordt te helpen of meld je spontaan aan!

De clubkampioenschappen
Meestal in de maand september wordt het clubkampioenschap georganiseerd. De laatste jaren bestonden deze uit de uit meerdere onderdelen. Om meer sfeer te krijgen is door de wedstrijdcommissie besloten om een afstand te organiseren op één dag icm een koppelloop. Na dit laatste onderdeel (op de zaterdagnamiddag) wordt dan de jaarlijkse feestavond georganiseerd. Vanaf 2008 kan iedereen aan deze clubkampioenschappen deelnemen. Er wordt een rekenfactor gehanteerd waardoor men naar leeftijd wordt gejureerd.

Evenementen van AV Veluwe

 • Nieuwjaarsbijeenkomst: na de eerste woensdagavondtraining van het jaar komen we in de kantine bijeen om met 'een drankje en een hapje' elkaar het beste voor het komende jaar te wensen en nieuwtjes uit te wisselen. Een gelegenheid om eens leden te ontmoeten die je anders nooit ziet of spreekt.
 • Feestavond: na het laatste onderdeel van de clubkampioenschappen richten we met z'n allen een gezellige avond aan in en om de kantine. Ook leden die om een of andere reden niet deelgenomen hebben aan de clubkampioenschappen zijn welkom, evenals gezinsleden of andere introduces.
 • Andere evenementen, op initiatief van leden worden incidenteel ook andere evenementen georganiseerd, zoals een atletiekdag, een klootschietwedstrijd enz. AV Veluwe is altijd in voor zoiets. Heb je een idee: kom ermee en we zullen zien of het te organiseren valt.

Het bestuur
Het bestuur van AV Veluwe wordt door de leden gekozen en is verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering. (Zie verder de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging).

De vergaderingen
Over het algemeen zijn er twee maal per jaar algemene ledenvergaderingen. Wat er zoal aan de orde komt kun je lezen in de statuten en het huishoudelijk reglement. Af en toe komt het voor dat er een extra vergadering wordt georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld als het bestuur met een ingrijpend voorstel komt dat niet kan wachten of dat het onderwerp zoveel aandacht en tijd vraagt dat het niet op de agenda van een reguliere vergadering past.

Op een algemene ledenvergadering worden besluiten genomen die voor alle leden gelden. Bij de rondvraag kun je een voorstel doen waar je allang mee loopt of een opmerking maken over iets dat je al tijden dwarszit. Kom dus ook en laat je stem gelden!

De commissies
AV Veluwe telt een aantal commissies die bijzondere taken van het bestuur overnemen. In iedere commissie zit tenminste een bestuurslid. De commissies brengen op de Algemene Ledenvergadering verslag uit van hun werkzaamheden over het afgelopen jaar en verantwoorden hun geldmiddelen.

De wedstrijdcommissie
Zij organiseert de wedstrijden en prestatielopen van de vereniging alsmede de clubkampioenschappen.

De PR/Communicatiecommissie
Deze commissie zorgt voor de communicatie binnen de vereniging (Spurt, website, E-Nieuwbrief) en van de vereniging naar de buitenwereld (contacten met de pers).

Trainers Coordinatie Groep
De trainers van AV Veluwe komen eens per twee maanden bijeen en bespreken dan alles dat te maken heeft met de trainingen: de bijscholingen, nieuwe initiatieven de gang van zaken, eventuele verbeterpunten enz.