Clubrecordsreglement AV Veluwe

artikel 1
Onder clubrecords worden die prestaties verstaan die nog niet eerder door leden van AV Veluwe zijn geleverd op loopnummers. Een prestatie gelijk aan een al erkend clubrecord is eveneens een clubrecord.

artikel 2
Records worden alleen vastgelegd voor die loopnummers die in de lijst met onderdelen staan vermeld. De hoofdregel is hierbij dat AV Veluwe de Atletiekunie volgt.

artikel 3
De records worden bijgehouden door de recordcommissie, die daarnaast een archief bijhoudt. De recordcommissie rapporteert aan het bestuur.

artikel 4
Er bestaan zowel clubrecords indoor als outdoor in de volgende categorieën voor zowel mannen als vrouwen: Senioren (dit wordt als de zwaarste klasse aangemerkt), Junioren (onderverdeling alleen jongens/meisjes) en Masters in leeftijdsklassen van vijf jaar beginnend met 35+. Voor de bepaling van de diverse leeftijdsklassen wordt verwezen naar het Atletiekunie reglement.

artikel 5
Wijzigingen in het Atletiekunie reglement kunnen leiden tot erkenning van nieuwe records behaald op een datum voor de wijzigingsdatum van het reglement. Hierbij volgt AV Veluwe in principe de Atletiekunie.

artikel 6
Wanneer een lid van AV Veluwe zich schuldig gemaakt heeft aan het gebruik van doping in de periode waarin het lid een record verwezenlijkte dan wordt dit record niet erkend, dan wel achteraf nietig verklaard. In dat laatste geval zal het "oude" clubrecord in ere hersteld worden. Voor de recordcommissie is pas sprake van doping als dit nadrukkelijk en schriftelijk door het bestuur van AV Veluwe aan hem is meegedeeld.

Voorwaarden
artikel 7
Er kan pas sprake zijn van een clubrecord als de atleet ten tijde van deze prestatie lid was van AV Veluwe. Tevens geldt dat de atleet via AV Veluwe aangemeld moet zijn bij de Atletiekunie.

artikel 8
Records kunnen gevestigd worden tijdens wedstrijden op officieel gemeten parcoursen. Voor een overzicht kan de volgende website geraadpleegd worden: http://www.hardloopnieuws.nl/gemeten/opgemeten-parcoursen/

artikel 9
Buiten of outdoorrecords kunnen niet op een overdekte baan worden gevestigd. Indoorrecords kunnen slechts gevestigd worden op volledig overdekte banen.

artikel 10
Van een record kan pas sprake zijn als uit de officiële uitslag blijkt dat er inderdaad sprake is geweest van een wedstrijd.

artikel 11
Records over kortere dan de officieel aangekondigde afstand kunnen slechts erkend worden als de oorspronkelijk aangekondigde afstand is voltooid. (bijvoorbeeld: een 1500 meter record kan gelopen worden in een wedstrijd over een mijl, maar wordt slechts erkend als record als de mijl wordt uitgelopen).

artikel 12
Junioren en Masters kunnen alleen in de eigen klasse of in de seniorenklasse een record verwezen¬lij¬ken.

artikel 13
Records gevestigd in wegwedstrijden komen slechts in aanmerking voor erkenning als uit de uitslag blijkt over welke afstand gelopen is en als in alle redelijkheid aangenomen mag worden dat de opgegeven afstand correct is. Bij twijfel mag van de atleet of atlete die een record loopt verlangd worden dat hij of zij een officiële afstandverklaring aan de recordcommissie doet toekomen.

Aanvraag, erkenning en publicatie
artikel 14
Prestaties die in aanmerking komen voor een nieuw clubrecord dienen aangemeld te worden bij de recordcommissie. Het is daarbij niet noodzakelijk dat de aanvrager zelf het record heeft verwezenlijkt.

artikel 15
De recordcommissie beoordeelt de aanvragen op alle voor het record in aanmerking komende reglementen en verstrekt de recordhouder een bevestiging bij erkenning of een afdoende verklaring bij afwijzing.

artikel 16
Zodra een clubrecord erkend is wordt dit record verwerkt op de website.

artikel 17
Vanaf het moment dat een record is vermeld in enig clubmedium mag het record als erkend beschouwd worden.

artikel 28
Tegen een afwijzing van een recordaanvraag is beroep bij het bestuur mogelijk, de uitspraak door het bestuur is bindend.

artikel 19
Wanneer een lid van AV Veluwe zijn of haar eigen clubrecord evenaart zal slechts het eerste record gepubliceerd worden in de officiële recordlijst. Dit geldt ook voor estafetteploegen die uit exact dezelfde deelnemers bestaan.

artikel 20
Voor het vergelijken van handgeklokte en elektronisch gemeten tijden wordt de internationaal geldende norm gebruikt. Dit houdt in: Op alle loopnummers tot de 400 meter zal bij de handge¬klokte tijd een correctie van 0.24 seconden worden opgeteld om tot een vergelijkbare elektronisch gemeten tijd te komen. Voor ¬de 400 meter geldt een cor¬rectie van 0.14 seconden. Voor afstanden boven de 400 meter geldt geen correctie. (Clubrecords met handtijden blijven als zodanig in takt, de hierboven genoemde vergelijkingsmethode is slechts een instrument om te vergelijken, meer niet)